99

 (Азбучник Прототипа Енциклопедије ЗАВЕТИНА)

ЛеЗ 0004951 Смртоносна битка за светску доминацију. –  Џихадисти Исламске државе објавили су нови видео снимак који приказује апокалиптичну визију коначног обрачуна са Западом, а једна од сцена приказује џихадисте како напредују према римском Колосеуму.

Централна идеја тог узнемирујућег видео снимка, који носи наслов „Састанак у Дабику“, јесте смртоносна битка за светску доминацију, у којој би се присталице ИС-а, како верују, у италијанској престоници бориле са „крсташима“ са Запада, пренео је британски „Дејли мејл“.

Видео снимљен у Ираку приказује војнике ИС како излећу из оклопних возила и отварају ватру на замишљене мете које представљају специјалне снаге противничке војске

ЛеЗ 0004952 „Mи смо у рату, имамо неприjатеља против коjег морамо да се боримо и да га поразимо у Сириjи, Ираку, а ускоро и у Либиjи“, навео jе Валс. –  Велика Британиjа би ускоро могла да покрене воjну акциjу у Либиjи, услед забринутости да би џихадисти Исламске државе могли да употребе своjа нова упоришта у тоj земљи, односно дуж њене обале Средоземног мора, како би вршила нападе на Eвропу, пише данас британски „Tелеграф“.

Tаj лист, позиваjући се на извор из британске владе, наводи да званичнике форин Oфиса и Mинистарства одбране „изузетно брине“ брзо напредовање Исламске државе и других екстремистичких група у Либиjи и да разматраjу план за интервенциjу у тоj земљи.

Извор из владе наводи да су министри надомак усваjања плана за слање воjне подршке европским савезницима у циљу да се порази ИС у Либиjи.

француски премиjер Mануел Валс jе jуче позвао међународну заjедницу да прошири напоре у борби против џихадиста и на Либиjу

ЛеЗ 0004953 Добитници књ. награда за кратку причу и есеј .

ЛеЗ 0004954 ТРАГОВИ. – Слободан Бранковић  

ЛеЗ 0004955 ГВИДОВЕ ВЕЗЕ. – Езра ПА­УНД . – Кри­ти­чар, сам по се­би не­при­ја­тан гња­ва­тор, мо­же да оправ­да сво­је по­сто­ја­ње при­бе­га­ва­ју­ћи не­ким не­ва­жним, спо­ред­ним сред­стви­ма: мо­же да от­кри­ва и да скре­ће па­жњу на за­ни­мљи­ве ства­ри ко­је би ина­че про­ма­кле не­за­па­же­не; мо­же, у ре­ђим слу­ча­је­ви­ма кад до­и­ста по­се­ду­је не­ко оп­шти­је зна­ње, или „чу­ло за од­но­се“ (не­по­сред­не или оне дру­ге) да сво­ја от­кри­ћа од­ре­ђу­је пре­ма оста­лим књи­жев­ним про­на­ла­сци­ма; и, на­су­прот овим, по­сто­ји и тре­ћа мо­гућ­ност: да сво­ју де­лат­ност до­пу­њу­је из­гра­ђи­ва­њем од­вод­них ка­на­ла ко­ји­ма ће от­пре­ми­ти от­пат­ке што гњи­ју у бли­зи­ни пра­вих тво­ре­ви­на; ти от­па­ци се без пре­стан­ка го­ми­ла­ју, а над одр­жа­ва­њем уста­ја­ло­сти бди­ју ака­дем­ске уста­но­ве, ужи­ре­не из­да­вач­ке ку­ће, или њи­хо­ва је­ди­ње­ња, као што је Окс­форд Прес. (Јед­на од њи­хо­вих по­себ­них сви­ња­ри­ја је не­дав­но по­нов­но из­да­ва­ње Пол­гре­ва.)

Од вре­ме­на Дан­те­о­ве не­до­вр­ше­не књи­жи­це о про­стом го­во­ру, у Ита­ли­ји је­два да је би­ло те­о­рет­ске књи­жев­не кри­ти­ке; са­ма књи­жи­ца је не­што „по­себ­но“, за­ни­мљи­ва по­гла­ви­то за упра­жња­ва­че ве­шти­не пи­са­ња. Ло­рен­цо Ва­ља је до­не­кле про­ме­нио ток исто­ри­је сво­јим бри­жљи­вим про­у­ча­ва­њем ла­тин­ског. У ње­го­вим пред­го­во­ри­ма бле­сне, ов­де-он­де, вар­ни­ца ве­ли­чан­стве­ног, а дах Ele­gan­ti­ae до­бро чи­ни плу­ћи­ма сва­ког пи­сца

ЛеЗ 0004956 Две нове књиге  кратке и најкраће прозе – „Нишоловка“ и „Мушка природа“ Миљурка Вукадиновића  

ЛеЗ 0004957 Шаљиве ојкаче 

ЛеЗ 0004958 КЊИГА „МАЛИ  АНЂЕО“  НЕВЕНЕ  ВИТОШЕВИЋ ЋЕКЛИЋ  ОБЈАВЉЕНА НА РУСКОМ  ЈЕЗИКУ

ЛеЗ 0004959 ПЕСНИК – КРИТИЧАР / Мирослав Лукић. – Не­ке ства­ри, из­гле­да, књи­жев­на јав­ност, ни­је би­ла спрем­на да при­ми.

Мно­ги су, чак и ве­о­ма до­бро­на­мер­ни чи­та­о­ци, чи­та­ли са­мо из­бор, ко­ји је за­у­зео ско­ро две тре­ћи­не Не­се­бич­ног му­зе­ја (ка­да је реч и о пр­вом и дру­гом из­да­њу књи­ге), не и увод у књи­гу, не и по­за­ма­шан до­да­так. Ка­да су ме пи­та­ли на осно­ву ко­јих сам ме­ри­ла са­ста­вљао ан­то­ло­ги­ју, за­што не­ма овог или оног пе­сни­ка; (…) знао сам од­мах шта то зна­чи: ни­су про­чи­та­ли па­жљи­во увод, ни до­да­так ан­то­ло­ги­ји; или су про­чи­та­ли па ни­су раз­у­ме­ли.

Да су про­чи­та­ли мо­ју књи­гу Ре­ли­ги­ја по­е­зи­је ве­ро­ват­но ми не­ка пи­та­ња не би ни­кад по­ста­вља­ли. Ме­ђу­тим, ме­не то ни­је љу­ти­ло; по­сто­је мно­га отво­ре­на пи­та­ња, на њих тре­ба да­ти од­го­во­ре, по­го­то­ву ка­да је реч о срп­ској по­е­зи­ји XX ве­ка. У мо­јој књи­зи је вред­но­ва­но 237 ауто­ра, а то је на пр­ви по­глед пре­мно­го, па да се ра­ди и о ауто­ри­ма не­ко­ли­ко европ­ских на­ци­о­нал­них књи­жев­но­сти (ру­ске, фран­цу­ске, ен­гле­ске, не­мач­ке, шпан­ске…)!

Да ли су ме­ри­ла спу­ште­на на ни­зак ни­во да би се књи­жев­ност јед­ног ма­лог бал­кан­ског на­ро­да XX ве­ка по­ди­гла на ви­ши, не­ре­ал­ни? На­про­тив

ЛеЗ 0004960  ПРОВЕТРАВАЊЕ КРИТИЧАРСКИХ ЛОЖА / Златко КРАСНИ   

ЛеЗ 0004961 ИЗ УВОДА У „ФИЛОЗОФИЈУ УМЕТНОСТИ“ /  Ф. В. Ј. ШЕЛИНГ  .  – (…) Хо­мер­ски еп је сам иден­ти­тет, она­ко ка­ко у ап­со­лу­ту ле­жи у осно­ви по­ве­сти. Сва­ка сли­ка отва­ра ин­те­лек­ту­ал­ни свет.

То прет­по­ста­вив­ши, ми ће­мо у фи­ло­зо­фи­ји умет­но­сти, у по­гле­ду умет­но­сти, има­ти да ре­ша­ва­мо све оне про­бле­ме ко­је у оп­штој фи­ло­зо­фи­ји ре­ша­ва­мо у по­гле­ду уни­вер­зу­ма. Ми ће­мо

1) и у фи­ло­зо­фи­ји умет­но­сти мо­ћи да по­ђе­мо са­мо од прин­ци­па бес­ко­нач­но­га; бес­ко­нач­но ће­мо мо­ра­ти да по­ка­же­мо као без­у­сло­ван прин­цип умет­но­сти. Као што је за фи­ло­зо­фи­ју ап­со­лут пра­сли­ка исти­не, та­ко је за умет­ност ап­со­лут пра­сли­ка ле­по­те. За­то ће­мо мо­ра­ти да по­ка­же­мо да су исти­на и ле­по­та са­мо два раз­ли­чи­та на­чи­на по­сма­тра­ња јед­ног ап­со­лу­та.

ЛеЗ 0004962 СМРТ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ / МИЛОРАД ПАВИЋ (1929 – 2009). –

ЛеЗ 0004963 Душан Стојковић  ГРАМАТИКА СМРТИ, ПРОЗА–IDEM  Нашијенци  ти?  – Измене и допуне Закона о ауторском и сродним правима предвиђају и то да је нотне записе дозвољено умножавати само ручним преписивањем  Фотокопирање целих књига више неће бити дозвољено, осим ако је реч о делима чији су примерци распродати најмање две године.

ЛеЗ 0004964 Добре или узнемирујуће вессти

ЛеЗ 0004965 БРАНИЧЕВО 5-6/2011.  – Управо је ушао у штампу двоброј све утицајнијег и популарнијег књижевног часописа у целини посвећеног тематци прадокса српске књижевне лустрације, на пореко 360 страница

ЛеЗ 0004966 Две нове антологије српске поезије 20. Века . –  Ових дана завршено је публиковање  две тзв. «скривене» антологије српске поезије 20. века Себични музеј, и Опало лишће, скривене у бројним верзијама и издањима антологије српске поезије Несебичан музеј  (1989; 2000; 2002;2003; 2004; 2005;  2006;2009). Себични музеј и Опало лишћепубликоване су  као Веб издања у оквиру Сазвежђа З, на истоименим блоговима. Себични музеј је, по свему судећи, једна од најстрожијих  познатих натологија српске поезије до данас и представља избор поезије из опуса 17 српских песника. Опало лишће доноси избор из опуса око 250 српских песника, који су објављивали током 20 века – то је безмало један прави лексикон или Мала енциклопедија српске поезије 20. Века

ЛеЗ 0004967 Поклон Едиције ЗАВЕТИНЕ

 

ЛеЗ 0004968 ОПАЛО ЛИШЋЕ, СЕБИЧНИ МУЗЕЈ 

ЛеЗ 0004969 Мирољуб Милановић, Исток, исток. –  Иси­до­ра Се­ку­лић у ан­то­ло­гиј­ском огле­ду „Ис­ток у при­по­вет­ка­ма Иве Ан­дри­ћа“ од­ре­ђу­је свет овог пи­сца као ис­точ­њач­ки. За њу је Ан­дрић при­по­ве­дач чи­је де­ло но­си од­ли­ке ис­точ­њач­ког на­чи­на при­по­ве­да­ња: од­су­ство пси­хо­ло­шке ана­ли­зе, од­су­ство ди­ја­ло­га, при­по­ве­да­ње на­лик на усме­но при­ча­ње, од­су­ство бур­жо­а­ског жи­во­та, но­си­о­ци до­га­ђа­ја су увек му­шкар­ци, моћ сугести­је… Та оце­на из­ре­че­на 1923. по­ка­за­ла се тач­ном и у де­ли­ма ко­је је ка­сни­је на­пи­сао и об­ја­вио. Ов­де тре­ба још до­да­ти: нај­ве­ће умет­нич­ке до­ме­те до­сти­гао је у де­ли­ма ко­ја го­во­ре о ду­бо­кој про­шло­сти Бо­сне. Уко­ли­ко се при­бли­жа­вао вре­ме­ну у ко­ме је жи­вео, по­ста­јао је бле­ђи, не­у­вер­љи­ви­ји, про­се­чан („Го­спо­ђи­ца“, „Зе­ко“). О вре­ме­ну по­сле 1945. ни­је ни пи­сао, мо­жда тек не­ку при­по­вет­ку, спо­ра­дич­но. Са­вре­ме­ни жи­вот и из­град­ња но­вог дру­штве­ног по­рет­ка ни­су га за­ни­ма­ли, остао је за­тво­ре­них чу­ла за кри­ко­ве и ужа­се са­вре­ме­не све­сти. Од зва­нич­не кри­ти­ке и вла­сти био је обо­жа­ван, сла­вљен  https://zavetine.wordpress.com/2011/07/08/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/

ЛеЗ 0004970 Преминуо књижевник, Зоран Симић (1950-2011)  https://zavetine.wordpress.com/2011/07/07/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BE-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%9B-1950-2011/

ЛеЗ 0004971  ДВА ЦИТАТА И КОМЕНТАР (часопис „Књижевност“ у Француској 7). –     Само још хроничари културнога живота памте да је средином педесетих година отворен сукоб између књижевних «модерниста» и «реалиста», али сви знају за часописе што их је та, пре свега идеолошка полемика 1954. године изнедрила – за Дело и Савременик.

Једноме дреугоме књижевном часопису било је, међутим, досуђено централно место. Његови покретачи веровали су да им је припала улога обновитеља и настављаача, иако у коренито измењеним условима.

Наменили су часопису име Српски књижевни гласник, трећа серија; кад није прошло, сложили су се да буде српска књижевност. Показало се да ни то не може: у штампарији је, без знања уредништва, Јован Поповић назив самовласно променио у Наша књижевност.

Маја 1947, ни годину и по од покретања, главни београдски и српски часопис најзад је добио дефинитивно име – Књижевностhttps://zavetine.wordpress.com/2012/01/13/%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/

ЛеЗ 0004972 Југославија је, по њима, била земља у којој се ништа није радило али се одлично живјело од кредита које је Тито добивао са свих страна. – Дан Републике. ВЕДРАНА  РУДАН / Данас је Дан Републике. Умлаћена је пред двадесет година. Још нисмо добили одговор зашто. Неки тврде да се Америма и Западу више није исплатило плаћати умјетно створену творевину која је била тампон зона између Совјетског савеза и Запада. / Југославија је, по њима, била земља у којој се ништа није радило али се одлично живјело од кредита које је Тито добивао са свих страна.  https://zavetine.wordpress.com/2011/12/20/jugoslavija-je-po-njima-bila-zemlja-u-kojoj-se-nista-nije-radilo-ali-se-odlicno-zivjelo-od-kredita-koje-je-tito-dobivao-sa-svih-strana/

ЛеЗ 0004973 Двапут подвучено. –  П.С.

Француска 7 је једно од митских места модерне српске државотворности, малне ново Косово, када је отаџбина била у опасности наши су писци као отписани, баш као Прле и тихи, јуришали на непријатеља својим сопнетима, поемама, кукумаљкама и лелечницама, ту су се острили литерарни ножи, ту су се испевавале химне оштром сечиву и уопште ту је бујао косовски божур поезије и прозе, ту се зачела идеја о патриотским наградама типа успења, поклоњења, кондира, хрисовуља, тројеручица и ту је пружена прилика сваком да искаже своје родољубље без обзира на комунистичку прошлост када су сви људи били браћа. Омасовљено чланство омасовило је продукцију, омасовљена продукција омасовила је књижевна признања па се сад и неколико стотина награда што је за лепу реч премало у односу на родољубље које писци исказују. Партијски комесари, важни чиновници једнопартијске полиције добили су шансу да на многаја љета овере српски бећарац Суве шљиве и ораси, комесари па монаси те да по манастирима уз молитве пишу своје дирљиве исповедне песме о божијој правди, покајници….. – Из нових управо објављених књига: Предраг Чудић: ВЕЈАЧИ ОВЕЈАНЕ СУШТИНЕ https://zavetine.wordpress.com/2011/11/25/%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE/

ЛеЗ 0004974 У СЕНЦИ / Б. Тукадруз. – Моје су мисли и помисли тужне. Не усуђујем се да забележим све. Тамо, у кухињи нешто капље; тако и у мени из неке покварене славине непрестано цури. Старост је… слична болести. Заборавност. Док сам прао чашу, помислио сам на нешто друго, на појединост од јуче. Умало је не разбих. Омашке имају свој невидљиви извор. Неки слојеви леда у сенци нису се отопили упркос лепом времену и високој температури за ово доба године, зато што су у сенци. Много тога је у мени залеђено и у сенци. И сам сам у сенци…. https://zavetine.wordpress.com/2011/11/15/%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/

ЛеЗ 0004975 Конкурс за Награду ЂУРИН ШЕШИР  https://zavetine.wordpress.com/2011/11/15/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%92%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%88%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%80/

ЛеЗ 0004976 Књижевни часопис БРАНИЧЕВО 5-6/2011 растурен. –

ЛеЗ 0004977 ВЕЛИКА ИСПРАЋУША, роман Александра Лукића    

ЛеЗ 0004978 ЦРЊАК.Реквијем за „Књиж. новине“. –  ….Извршном судском одлуком, објаснио је Мићо Цвијетић, главни и одговорни уредник „Књижевних новина”, редакцији је одузет простор у Француској 7, који је више од шест деценија користила. Овој неправедној и апсурдној судској вољи, претходила је политичка воља нових партократа и господара наших живота и судбина  https://zavetine.wordpress.com/2011/12/04/%D1%86%D1%80%D1%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5/

ЛеЗ 0004979 Шта се заиста десило на манифестацији ”Дани Жанке Стокић” у Раброву?  И Мирјана Карановић и министар Марковић негирају инцидент    https://zavetine.wordpress.com/2011/10/24/sta-se-zaista-desilo-na-manifestaciji-%E2%80%9Ddani-zanke-stokic%E2%80%9D-u-rabrovu/

ЛеЗ 0004980 Додељена награда „Србољуб Митић“  https://zavetine.wordpress.com/2011/10/21/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%E2%80%9E%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C/

ЛеЗ 0004981 Милан Милишић  СЕЋАЊЕ  (1991-2011)   https://zavetine.wordpress.com/2011/10/20/%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B-%D1%81%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5-1991-2011/

ЛеЗ 0004982   ПРЕМИНУО ПРЕДРАГ. Р. ДРАГИЋ КИЈУК  https://zavetine.wordpress.com/2012/01/30/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D1%80-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%9B-%D0%BA%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BA/

ЛеЗ 0004983 Књижевни терминатори – препоручен чланак.  –  Одавно сам хтео да напишем есеј о елиминицајима, можда још пре петнаестак година, када сам први пут читао нешто од Беле  Хамваша (с нескривеним одушевљењем).Међутим, све ово сам почео да пишем недавно (средином децембра 2011. године, када ми је допао руку  познати бероградски недељник у коме је на насловној страни одштампано крупним црнобелим словима «ИЛИ Европа ИЛИ Косово», а при дну странице  један од бивших премијера упозорава: «Намештају ме за српског Санадера». У том наметачком недељнику, у горњем углу 56. стране, Жељко Шапор, је објавио једну фотографију – тзв «групни потрет», на којој председник жирија за тзв. најбољи роман, – занимљиво: десну руку набио у џеп! – статира, шта би друго, фотографу.

ЛеЗ 0004984 Коментари поводом… –  посматрач овдашњи | 22/02/2012 09:09

Да ли се ово стварно нама дешава. Па овај песник, мени непознат, добио је више награда од Мирослава Антића и Васка Попе заједно. Уместо овог интервјуа, сте могли објавити две три његове песме, да видимо о чему се ту ради.  https://zavetine.wordpress.com/2012/02/22/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC/

ЛеЗ 0004985 ПОЗНАВАЊЕ РЕЛИГИЈА / георгес кониковиц. –  Цитат из чланка Бошка Јакшића ВЕРОНАУКА КАО СИСТЕМСКИ ДНК    https://zavetine.wordpress.com/2012/02/28/poznavanje-religija-georges-konikovic/

ЛеЗ 0004986  Довиђења корифеји.Добродошли јачи и много бољи од вас. –  ДОСАДНЕ КЊИЖЕВНЕ ПОЛИТИКЕ | 28/02/2012 10:19

Ако су српској књижевној сцени потребне нове литерарне политике,онда то свакако нису налик овој која се догађа у СКД-у и која би се могла слободно назвати једном бајатом политиком колективног самоискључења.Српској књижевности су потребне инвентивније политике укључивања у било какав процес и политике искључивања из истих.Овакво колективно дурење и позиционирање истих у некакав субјекат моралног судије јесте патетична комедија литеро-партократије која лагано губи моћ у српској књижевности.Ни сами не знају колико су превазиђени у својим провокативним изјавама,у својим театралним ангажованим стремљењима. Доста више са њима и њиховим представама о томе како треба да изгледа српска књижевност.  …
Довиђења корифеји.Добродошли јачи и много бољи од вас.  https://zavetine.wordpress.com/2012/02/28/dovidenja-korifeji-dobrodosli-jaci-i-mnogo-bolji-od-vas/

ЛеЗ 0004987  Опет „отац нације“ (бајато?). – … Предсједник Југославије први пут је срео Туђмана у Женеви; мало је фалило да кобно заврши тај сусрет, али је срећом Лорд Оwен (лорде, лорде!) завапио и позвао Ћосићева лијечника: “Колега Бошковићу, уђите у салу и изведите напоље свог председника. Он је у врло лошем стању, сачувајте га од Туђмана.” Ћосић вели да је Туђман био “тежак сабеседник, прек, једак, жесток. Виче, љути се, а Србе зове србочетницима”. Па ипак су се двојица предсједника некако усагласили, направили какву-такву декларацију, српско-хрватски компромис, тада су се договорили о размјени становништва, кућа, добара, земљишта, “а Венс одобрио уз формулацију да се то назове ‘хуманитарно пресељење’ и тако избегне утисак етничког чишћења”, вели Ћосић. Како Геџа, лукавац, пребацује ту формулацију на Цyруса Ванцеа, премда ми се чини да је по духу и подлаштву могла изаћи једино из радионице Ћосић & Туђман. ………  https://zavetine.wordpress.com/2012/03/15/opet-otac-nacij%D0%B5-bajato/

ЛеЗ 0004988 ВЛАДИКА НИКОЛАЈ О ТИТУ. –  Пред читаоцима је до сада непознато писмо Светог владике  Николаја упућено Надбискупу кентерберијском, Првом јерарху Англиканске конфесије.  Писмо се налази у хиландарским архивима као концепт.

ЛеЗ 0004989 ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ / Радивој Шајтинац. – … Јер и ону су људи, часни,лукави ,лисци

Уморе се и они кад медијске немани кидишу

Јер и они су колеге и они су писци

И они би да предахну,да пишу и дишу

 

Увек је с ове стране то типична неуроза

Болне ауторске неме пустиње

А с оне стране типична сујетна поза

Исте хартије чисте,беле и сиње  https://zavetine.wordpress.com/2012/06/05/izdavacki-poduhvat-radivoj-sajtinac/

ЛеЗ 0004990 Сомборска сликарка ИВАНКА ЈОВАНОВИЋ. – Зоран M. МАНДИЋ       КЛАСИК СРПСКЕ НАИВЕ –  Радови наивних сликара, без обзира о ком аутору и којој школи је реч, током историјског хода и учешћа у пољу послова и сензација уметности, традиционално су личили на хтонски, готово задовољавајући споразум, који инсистира на поетичким предикатима сугестије да се насликају људска бића, представници и становници флоре и фауне, као суверени делови природе. И њене космичке магије.  https://zavetine.wordpress.com/2012/07/03/%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/

ЛеЗ 0004991  ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ УКС .  https://zavetine.wordpress.com/2012/06/04/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%81/

ЛеЗ 0004992 Тачно пре десет година. – … Ставио у топлу воду многе прљаве поклопце; шоље… Масни жућкасти слојеви прљавштине…Болела ме глава, сад мање боли… Преостаје још да склоним тегле; да нађем за њих место; и да касније отпочнем довођење у ред пренатрпане лође. Шта све нисам нашао у остави …. https://zavetine.wordpress.com/2012/06/04/%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/

ЛеЗ 0004993 У ОГЛЕДАЛУ / Бобан Чворовић  . – 01. мај 2012. 21.31, Boban < > је написао:

У мом „заузимању позиције“ у тзв. књижевном сербскоме кругу, (забринутих, укочених, зажарених, изнутра преамбициозних, на ивици суманутости, погледа…) шта да вам одговорим, или „укључим“ (у изборну трку…) сујета, опседнутих сталним само-љубавним подгревањем. Мислим на УКС и доње-спратни СКД,,,Не знам да ли ме још увек „држе“ у Удружењу у статусу слободног уметника због неизмирених дугова, које признајем!! Не стрељају ме, још увек…Борим се (са собом) г.дине Мирославе и због тога је моја горка амбициозност…а, они (ваљда) још увек имају размевања, милосрдног, ћутећег  …. https://zavetine.wordpress.com/2012/05/02/%D1%83-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D1%87%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/

ЛеЗ 0004994 ЕТНОЈЕЗИЧКЕ И ВЕРСКЕ ПРИЛИКЕ  НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ У ПЕРИОДУ  ОСМАНСКОГ ЦАРСТВА – ИСХОДИШТЕ ТРАЈУЋЕ  РАЊИВОСТИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА / МИТРА РЕЉИЋ   https://zavetine.wordpress.com/2012/04/16/%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2/

ЛеЗ 0004995  Поново – актуелно. –  Оснивање Новог Друштва СУЗ, удружења грађана, које би, на известан начин наставило путем неправедно заборављеног Друштва „Суз“  … https://zavetine.wordpress.com/2012/04/05/olympus-digital-camera/

ЛеЗ 0004996  Превара?Или шала? –  Да ли је то новогодишња шала?

Јер да неко неком непознатом пошаље чек на 900 000 долара или евра – то је могуће данас само у некој вилинској земљи, у којој живе филантропи.

Ја сам Белатукадруз – псеудоним; писац и издавач Мирослав Лукић, Србија.

Век сам провео као професор књижевности.

Од 1. децембра 2011 сам у пензији.

Добро би ми дошао један милион долара или евра да објавим неке песничке књиге написане на енглеском, али преведене на српски језик

ЛеЗ 0004997 ДЕЛИМИЧАН СПИСАК ЖРТАВА КОМУНИЗМА У КРАГУЈЕВЦУ . –  Делимичан списак особа убијених од стране комуниста у Крагујевцу и околини (цивили, особе убијене без суда или без правно ваљане пресуде)

(Према подацима протојереја Драгослава Бранковића – „Глас јавности“, 29. октобар 1999. године – комунисти су ликвидирали 13 свештеника Шумадијске епархије. У списку нема Радић Михаила, пароха из с. Велико Крчмаре, убијеног у Босни после свирепог мучења, када су њега и још једног свештеника комунисти живе потковали. Радић ће бити наведен касније, са другим жртвама села Велико Крчмаре.)

1. Богољуб Николић из с. Добрача, грбички поп. Комунисти су га возили камионом по селима, гађали су га камењем. Стрељан је у Капислани под лажном оптужбом. По изјави његове ћерке Марије, поштедели би му живот да је пристао уз комунистичку власт. Био је Дражин цивилни командант Крагујевца.
2. Марко Живадиновић, свештеник из села Драгоцвети. Мучен је и убијен лопатама.
3. Бошко Савић, парох из села Конатице. Убијен у Умци. партизани су му ишчупали језик, тело су му бацили у Саву;
4. Станко Лазаревић, свештеник и парох у селу Сисковац. Мучен, бачен на пругу.
5. Игуман Софроније, старешина манастира Јошаница. Убијен је у ноћи између 26. и 27. септембра 1942, на месту Црначка коса

ЛеЗ 0004998 ТИТО  Про ет цонта : Коментари читалаца (делимичан избор)  https://zavetine.wordpress.com/2012/12/25/tito-pro-et-conta-komentari-citalaca-delimican-izbor/

ЛеЗ 0004999  Српске жртве нису добиле правду …. / Весна Пешић  . – Српске жртве нису добиле правду у оним пресудама трибунала у којима су починиоци били војно повезани са интервенцијама које су предузимале САД. Тај утицај се јавља од средине 1995. године, када је председник Клинтон решио да војно интервенише из ваздуха у Босни, а као копнене снаге су му послужиле јединице хрватске војске које су претходно обучавали амерички војни стручњаци и стратешки их припремили за извођење „Олује”. Ја ствар разумем тако да САД не желе да буду упетљане у мрачни подухват протеривања Срба који је припремао Туђман. Знало се и да је Милошевић одустао од одбране Крајине. То је контекст у коме би САД могле утицати на пресуду Готовини и Маркачу. Ослобађајуће пресуде су донете уз приличан тресак, јер је Жалбено веће трибунала одлучило да ослободи генерале са три гласа ,,за” и два ,,против”. Судије које су биле против такве одлуке снажно су изнеле своје неслагање и аргументе. И то је одјекнуло.

ЛеЗ 0005000 Милан Панић Балкански пророк > препорука. –  Зашто је ово једна одлична књига? Зато што исправља једну велику неправду. Зато што може помоћи многим грађанима Србије да схвате: да су већ изгубили неповратно минулих 20 година, и да им се може догодити да изгубе још 20 година. Неки млади људи, нашега порекла, који су се ових дана вратили са Кубе, испричали су ми – шта значи изгубити 40 година! Па, то је читав људски век! То је превисока цена!

 

ЛеЗ 0009491