64

(Азбучник Прототипа Енциклопедије ЗАВЕТИНА)

ЛеЗ 0003201 ЧЕЖЊ А И ГНЕВ / Радивој Станивук

ЛеЗ 0003202 Очигледно / Гордана Ђилас

ЛеЗ 0003203 Принуда / Вислава Шимборска

ЛеЗ 0003204 ПРИРОДНА КЊИГА / Миливој Ненин
Стеван Раичковић, Фасцикла, последња, (приредио Мирослав Максимовић), „Тиски цвет“, НовиСад, 2010.
У рукама ми је тек објављена књига Стевана Раичковића под насловом Фасцикла, последњаи поднасловом „преписка са Црњанским“. Наслов се тешко може довести у питање (а смислио га је песников син, чије име ћемо открити тек при крају текста), али је поднаслов унеколико непрецизан, Јер, овде није објављена преписка Стевана Раичковића са Црњанским, већ само писма Милоша Црњанског упућена Раичковићу. (Но, писац овог приказа мора да призна да ни њему ништа прецизније није пало на памет.) Дакле, у овој књизи су из Раичковићеве рукописне заоставштине објављена писма Милоша Црњанског са коментарима самог Раичковића. (Прецизније: са верзијама тих коментара.)

ЛеЗ 0003205 Школа изгнанства / Петре Крду

ЛеЗ 0003206 Академско изучавање српског језика и књижевности на Мо¬сков¬ском уни¬вер¬зи¬те¬ту по¬че¬ло је 1835. Срп¬ски се у Ру¬си¬ји учи од 1835. го¬ди¬не
Тре¬нут¬но на Мо¬сков¬ском уни¬вер¬зи¬те¬ту има три¬де¬се¬так сту¬де¬на¬та ко¬ји уче срп¬ски у окви¬ру ра-зних про¬гра¬ма

ЛеЗ 0003207 ‘Нјујорк тајмс’: Асад и Асма у комшилуку Мире Марковић?

ЛеЗ 0003208 Нађена тајна продужетка живота! – ПРЕ четири године Руси су у Сибиру наишли на бактерију стару 3,5 милиона година чији протеини наводно помажу јачању одбрамбеног механизма у људском организму, преноси The Siberian Times. Убрзо су Руси почели да убризгавају бактерију у мишеве, а потом и у људску крв, али све то једном научнику није било довољно. У потрази за „вечним животом“ научник Анатолиј Бручков са задовољством је прихватио изазов и Bacillus F убризгао у – себе!
Резултати су, како каже, невероватни
http://sazvezdjez.blogspot.rs/2015/10/blog-post_2.html
ЛеЗ 0003209 О варварима и људима, и коментари . – „Они су варвари”, одјекивало је летос и Европом, али су те грубе речи пречесто биле упућене сиријским избеглицама које су куцале на врата европских метропола. Мађарски премијер страхује за „европски начин живота”, али није једини који на нашем континенту о овим људима размишља као о припадницима дивљег племена. Један мој познаник се ту скоро чуди што сиријске избеглице у Београду шетају најновије моделе „ајфона”. Можда бих била као он да нисам имала срећу да на време упознам ову земљу, њене људе и културу. На базарима Дамаска и Алепа открила сам да сви говоре енглески, да памте Титову Југославију али и да прате шта се дешава са Србијом. У неким арапским земљама западна жена са нелагодом иде на улицу сама, али у Сирији сам се осећала исто тако сигурно као у било ком европском центру.
http://odavde.blogspot.rs/2015/10/blog-post_2.html

ЛеЗ 0003210 Чување, чега – НЕМА ту помоћи, стену која се закотрља низбрдо нико више не заустави. Америка, Немачка, Енглеска, Француска… отеле су од Србије, силом, ратом, Косово и Метохију (не заувек, ту немам ни најмању дилему) створиле другу албанску државу и само је питање времена кад ће то и такво Косово, након учлањења у разне међународне асоцијације, савезе, комитете, федерације… бити примљено у равноправно чланство Унеска. Пресудним утицајем Американаца, а како би другачије.
То, јасно, не значи да треба дићи руке, прекинути с настојањима да се овакав исход осујети. Хоће се рећи да политички врх Србије у исто време – баш сада, крајње добро осмишљено – треба да ради на стратегији коју ће применити у тренутку кад Тачи и братија добију чланску карту за Унеско. А добиће је.
http://muzejnemogucegratara.blogspot.rs/2015/10/blog-post.html

ЛеЗ 0003211 КО ЋЕ НА КРАЈУ ПОБЕДИТИ? / Бела Тукадруз – Срп¬ска по¬е¬зи¬ја 20. ве¬ка је нео¬дво¬ји-ви део ви¬со¬ке срп¬ске кул¬ту¬ре и у сво¬јим нај¬бо¬љим при¬ме¬ри¬ма она се при¬бли¬жа¬ва оном што је су¬шти¬на кул¬ту¬ре уоп¬ште…
Пред без¬да¬ном књи¬жев¬но¬шћу је чи¬та¬ва бу¬дућ¬ност, као што је пред мр¬твим пе¬сни¬ци¬ма чи¬тав веч¬ност. Мр¬тви пе¬сни¬ци су жи¬ви ви¬ше не¬го ствар¬но жи¬ви. Што је суд¬би¬на ви¬ше од¬у¬зе¬ла не-ком мр¬твом пе¬сни¬ку, вра¬ти¬ће му Све¬вре¬ме. Чер¬га¬ри под ша¬то¬ри¬ма до¬би¬ће ку¬лу ко¬јој ни¬кад не¬ће на¬у¬ди¬ти игра вла¬ге под ра¬зним тем¬пе¬ра¬ту¬ра¬ма.
Ни¬ко од њих ни¬је оно што пи¬ше у би¬ро¬крат¬ским исто¬ри¬ја¬ма књи¬жев¬но¬сти нај¬бо¬љих исто¬ри-ча¬ра нај¬зва¬нич¬ни¬је књи¬жев¬но¬сти.
Мо¬гу¬ћа је је¬ди¬но крат¬ка и не¬ла¬жна исто¬ри¬ја мр¬твих пе¬сни¬ка.
Чак јед¬на вр¬ло, вр¬ло са¬же¬та ан¬то¬ло¬ги¬ја Се¬бич¬ни му¬зеј – јед¬на од мо¬гу¬ћих про¬ти¬ван¬то¬ло¬ги¬ја ан¬то¬ло¬ги¬ји Не¬се¬би¬чан му¬зеј.
Жи¬ви пе¬сни¬ци су још зе¬ле¬ни, још – зе¬ље зе¬мљи¬но! По то¬ме ко¬ли¬ко жи¬ви пе¬сни¬ци бе¬же и из-бе¬га¬ва¬ју све ве¬ли¬ко и ко¬нач¬но, па и смрт, мо¬же се про¬су¬ди¬ти ко¬ли¬ко су не¬са¬бра¬ни, не¬са¬вр¬ше-ни и ма¬ли.
Мр¬тви пе¬сни¬ци се ба¬ве нај¬о¬збиљ¬ни¬јим, бес¬ко¬нач¬ним, зи¬да¬њем, зи¬да¬ју¬ћи од ко¬ма¬да ду¬ше Све-чо¬ве¬ка, да би ту¬ђи¬на по¬ста¬ла дом без¬дом¬ним, а ту¬ђин¬ци че¬љад. Мр¬тви пе¬сни¬ци су са¬бра¬ни и на¬ди¬ру као не¬бе¬ска вој¬ска, осме¬ху¬ју¬ћи се са обла¬ка у за¬ла¬зак, из ви¬си¬не и ду¬би¬не не¬ба, из тре¬ће ди¬мен¬зи¬је.
Да се све ла¬ска¬ве ре¬чи ка¬жу, све по¬ча¬сти ука¬жу и сви пре¬сто¬ли пре¬пу¬сте нај¬ве¬ћем бар¬ду, ма-кар у ста¬ро¬сти, ни¬шта не би мо¬гло сам¬њи¬ти жа¬лост ње¬го¬ву осим ду¬ша, ко¬је би се до¬да¬ле ду-ши ње¬го¬вој, ко¬је би се сли¬ле с ду¬шом ње¬го¬вом, и ду¬шу ње¬го¬ву удво¬стру¬чи¬ле, утро¬стру¬чи¬ле, усве¬че¬ло¬ве¬чи¬ле… Та¬кав се још ни¬је ро¬дио у 20. ве¬ку!…
Би¬ло је оних ко¬ји су бе¬га¬ли од се¬бе, да би из¬бе¬гли не¬из¬бе¬жно, а на кра¬ју су до¬гу¬ра¬ли до из¬ве-сних па¬ро¬хи¬јал¬них успе¬ха, па¬да¬ли од умо¬ра и кло¬ну¬ло¬сти у сво¬јој ста¬рој по¬сте¬љи. Бе¬жа¬ли су од се¬бе и – из¬бе¬гли од се¬бе. По¬ра¬зи¬ли се¬бе!
Ко су они би¬ли? Зри¬кав¬ци што зри¬чу са зри¬кав¬ци¬ма
http://xn--agregatzavetin-ewl.blogspot.rs/2015/10/blog-post.html
ЛеЗ 0003212 Џихадисти у паници због напада, 600 милитаната кренуло ка Европи. – Руски ваздушни напади на циљеве Исламске државе у Сирији изазвали су панику у њиховим редовима тако да милитантне групе напуштају своје положаје, а 600 плаћеника покушава да нађе пут ка Европи
https://m950.wordpress.com/2015/10/03/%D1%9F%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-600-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82/
ЛеЗ 0003213 Јеловник са Титаника продат за 88.000 долара. . – Јеловник са Титаника сачувао је путник који је преживео бродолом 1912. године, укрцавши се на такозвани „чамац богатих“
http://blbelatukadruz.blogspot.rs/2015/10/88000.html

ЛеЗ 0003214 Шеф Беле куће је осудио руске нападе као „рецепт за катастрофу”, оптуживши Кремљ да не разликује припаднике Исламске државе (ИД) од опозиције са легитимним циљевима…
http://fabrikamaslacaka.blogspot.rs/2015/10/blog-post.html
ЛеЗ 0003215 „Суморан дан“ Бојане Егерсунд (Норвешка), и коментари. – Ухватила сам себе да и поред путовања, новца, академског напредовања, куће са прозорима преко целог зида, плаже надомак стана, да поред свега тога, 3000 км далеко од куће највише ме срећном ове године учинило када сам у једној робној кући чула новосадски нагласак…као дете што се обрадује мајци, тако сам се ја обрадовала непознатим пријатељима.
И онда схватиш како се само једно место на свету зове кућа, и како је осећај припадности немерљив.
Борба је сваки дан. Не кајање, то је нешто друго.
Сулудо би било кајати се, јер на кантару живота увек победе неке ствари због којих те више не боли глава али почне да те боли онај невидљиви део тебе, а њега је тако тешко победити.
http://edicijazavetine.blogspot.rs/2015/10/blog-post.html
ЛеЗ 0003216 Лазарева пећина прва у Србији. – – Када уђете у њене одаје, потпуно је јасно зашто је ово пећинско благо познато у свету. Импозантне дворане са прелепим сталактитима и сталагмитима потпуно вас остављају без даха. Током истраживања пронашли смо и “црвену собу”, посуту кристалима која делује чаробно. Јаркоцрвена боја, која заправо представља руду гвожђа, заслепљује својом лепотом, и сија остављајући утисак да боравите у кристалној дворани – додаје наш саговорник.
http://cjelomudrija.blogspot.rs/2015/10/blog-post.html
ЛеЗ 0003217 Шта купују Срби, према ономе што пишу „Новости“, мачке у џаку или….? – КУПЦИ УГЛАВНОМ СРБИ
ЗА 296 станова пријавио се око 6.500 заинтересованих. Они који су пазарили стан за око две и по године требало би да се уселе, јер је тада рок за завршетак свих радова на вишеспратницама.
– Имамо неочекивано висок број заинтересованих и оних који су купили станове. Према првим информацијама, углавном су то Срби, али са прецизним подацима изаћи ћемо за десетак дана – рекао је у суботу премијер Александар Вучић
http://kompleksspasovo.blogspot.rs/2015/10/blog-post.html
ЛеЗ 0003218 Председник Русије у Београд доноси „злато“ Карађорђевића! . –
Председник Русије Владимир Путин ће 16. октобра, приликом посете Београду, донети српске иконе и благо које је до сада чувано у руским манастирима, а које се везује за династију Карађорђевић
http://severci.blogspot.rs/2015/10/blog-post_4.html
ЛеЗ 0003219 Дугометражни документарац о Орхану Памуку и његовом Музеју невиности, који ћемо гледати на Фесту. – “Филм говори о Истанбулу колико и о музеју, а нови текст који сам написао својеврсна је ревизија љубавне приче испричане у роману ‘Музеј невиности’, овај пут из угла протагонисте приче који је био у другом плану”, изјавио је Памук.
Филм је режирао познати британски редитељ Грант Џи, на основу сценарија који је писао заједно са Памуком, и у 90 минута, колико траје, представља фасцинантно “путовање” кроз једну чудесну причу о љубави и страсти, коју је Памук описао у свом роману “Музеј невиности”, записали су критичари овогодишње Мостре.
Истоимени музеј Орхана Памука отворен је 2012. у истанбулској четврти Чукурџума, и у потпуности се заснива на његовом књижевном делу, што га чини јединственим и првим такве врсте у свету. Музеј садржи стотине предмета и ситница које су у вези са догађајима и главним ликовима из романа – Кемалом, успешним, богатим човеком, и његовом великом, нежном, опсесивном, али неузвраћеном љубављу према сиромашној, далекој рођаки Фусун…
http://zavetine.blogspot.rs/2015/10/blog-post.html
ЛеЗ 0003220 Београд јуначки бранили аласи са Чукарице. – НА обалама Саве и Дунава у Београду, пре тачно 100 година, одвијала се једна од најмонументалнијих битака у српској историји – битка за одбрану Београда, бој за част српске престонице. Главнина српских снага, крајем септембра, те 1915, пред Мекензенову офанзиву повукла се у унутрашњост земље како би скратила фронт пред ударом моћне силе непријатеља. Београд је у шанчевима бранило 16.000 војника и добровољаца под заповедништвом генерала Михаила Живковића
http://zonaprelivanja.blogspot.rs/2015/10/blog-post.html

ЛеЗ 0003221 Радослав, читалац Андрића из Надрља. ПОМАЖЕ МУ ВИША СИЛА. – Радослав је имао 12 коза, али пошто није имао ко да брине о њима када је летос оперисао брух, неке је продао, а неке поклонио. Чинио је то и раније.
– Хоћу увек да поклоним кад имам ваљан разлог. Шопенхауер каже да је наше оно што дамо другом. Људе треба научити и да не чине другима оно што не би желели да се њима чини. Срећа је, као што рече Кант, свуда око нас. Само треба пружити руку и ухватити је – сматра Радослав.
http://zavetineabovo.blogspot.rs/2015/10/blog-post.html
ЛеЗ 0003222 Опанци, по томе се знају Србијанци. – СРПСКИ опанак, било да је прешњак, сировар, чачански, банатски, шумадијски или шабачки, са шиљканом, или без њега – јединствен је производ у свету. Зато већ две године чека да га Унеско уврсти на листу заштићених нематеријалних добара. Историја ове српске етно–ципеле, од најстаријих сачуваних примерака ношених пре века и по, па до победника на светским сајмовима, сада се може видети у Музеју опанчарства, који је у четвртак отвореном у београдском селу Раковица.
http://zavetine.blogspot.rs/2015/10/blog-post_4.html
ЛеЗ 0003223 Ко су „трговци светлошћу“? – Никола Тесла је знао одговор на ово питање и формулисао га је у претпрошлом веку. Знају га и неки други Срби, ређи, раштркани широм планете. Можда би музеј посвећен трговини светлошћу могао бити стварно и подигнут у оним крајевима Србије где се, пушта вода, мртвима, за душу, и намењује светлост? Ако мене питате, то би могла бити воденица, хајдучка воденица. Кад је будете зидали, уградите у темеље, уместо повеље, ове редове које сам, записао, пре много година…
ЗАТИМ, ПРЕМА СВЕТЛОСТИ

Тај Врт има своју неизмишљену, древну науку.
Кад умре човек, не остаје ништа друго иза њега,
само дела која је урадио.

На Наталијин гроб
носили смо нарцисе и руже и друго свеже цвеће,
које је она засадила за живота.
Иако је Наталија умрла, дела њена се памте,
и ми живи познајемо умрлу по делима…

Доказивати да Бог постоји није занимање
за умне и верујуће. Бог се не појављује у овом
свету, али дејствује преко добрих људи.

Бог помаже!

Који тврде да га нема зато што га никад
нису видели својим очима, нека помисле на своје
срце : никад га нису видели ни опипали, али оно
куца у грудима и пумпа крв….
https://sites.google.com/site/izmeducipke/muzej-trgovaca-svetloscu/kosutrgovcisvetloscu

ЛеЗ 0003224 НОВИБУСУР – Новине будућности „Сурбита“ : (00373) – Четвртак, 8. октобар 2015. Преподобна Ефросинија, свети Сергије Радоњешки

Некакав пијани облак и дах или Други живот Билтена Сазважђа ЗАВЕТИНА

(…) Уважено Друштво за заштиту животиња броји 750 чланова који могу имати утицаја. Но, како би било кад би се оно ангажовало у том смислу да се у народу смањи пијанчење и тровање вином целог једног покољења! Та губи се снага народа, пресахњује извор народног богатства, осиромашују се ум и развитак — шта ће у свом уму и у свом срцу понети ова деца народа нашега која су одрасла у покварености својих отаца? Запалило се село, и у селу црквица, изашао крчмар и довикнуо да ће ако се ману спасавања цркве и приону на спасавање крчме, изнети буре народу. Црква је изгорела, а крчму су спасли.
http://bibliotekez.blogspot.rs/2015/10/00373.html
ЛеЗ 0003225 ИСПЛАНИРАНИ ТАЛАС ИЗБЕГЛИЦА. – Испланиран је и раст таласа избеглица у Европу из турског правца. Стручњаци примећују њихово организовано расељавање од стране локалних снага безбедности. Управо зато је Грчка крајем лета-почетком јесени претекла Италију по броју избеглица који пристижу на њену територију. Ово помаже турском председнику Тајипу Реџепу Ердогану да задовољи бираче који уочи ванредних парламентарних избора захтевају чишћење Турске од преко милион Сиријаца који су се населили на њеној територији, због учешћа Анкаре у рату против Дамаска
http://zonaprelivanja.blogspot.rs/2015/10/blog-post_5.html
ЛеЗ 0003226 Абвгдђеж. – Дува ветар, тј. кошава, али – кише нема.
Судбина не тера са нама шегу?
Ко онда наваљује толики терет?
Ове стихове сам записао пред крај минуле године, 2012. Следи пет прецртаних редова, па:
Ноћ је тама, језива ко пако;
кукуричу у даљини трећи петли.
Део мог срца, осећам како
Ко свећа у малој цркви светли…
Нема датума, ни податка где сам и зашто све то прибележио.
https://mezija.wordpress.com/about/
ЛеЗ 0003227 Апсурдистан. – – Србија је земља парадокса, наше друго име је Апсурдистан / Синиша Ковачевић
https://mezija.wordpress.com/%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/
ЛеЗ 0003228 Б – као БРЕ. – По ВУКАЈЛИЈИ
==========================
Бре
Најсрпскија рец.
Не продје дан а да је било ко из Србије не изговори бар 5 пута.
Што се неко сматра србастијим, чешће ће ову реч изговарати.
Иначе, преузета је из турског језика.
https://mezija.wordpress.com/%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B5/

ЛеЗ 0003229 Хоризонст српских перспектива, тј. Пројекат градње Канала Морава. – Делегација која је претходне две недеље у Србији прикупила сву техничку документацију за тај пројекат, обишла десетине установа, предузећа, завода и на 30 локација се уверила у добру пловност Мораве, најавила је да ће за неколико недеља српској Влади доставити предлог за реализацију тог великог пројекта. Министар природних ресурса, рударства и просторног планирања Милан Бачевић рекао је новинарима, после састанка са кинеском делегацијом која га је информисала о прикупљеним подацима са терена, да је сада већи оптимиста него пре неколико месеци када је у питању реализација тог посла
https://mezija.wordpress.com/%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B5/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%98-%D0%BF%D1%80%D0%BE/
ЛеЗ 0003230 ЧАРОЛИЈЕ РИМСКЕ ИСТОРИЈЕ / Драган Јацановић – Ана Дудаш:… Драган Јацановић по струци археолог а по вокацији песник,
превасходно песник за најмлађе “небеске бисере” како их ја
зовем, оглашава се овог пута са својом другом поетском књигом.
Необичном. Такорећи невиђеном. Он на само њему својствен
начин зналачки отвара давно прошле епохе и без дидактичког
наметања, уводи децу у њих. Још вештије упознаје их са личностима које су биле главни актери у стварању историје те предалеке прошлости а без којих садашњост не би била оно што јесте, била би далеко сиромашнија …
https://mezija.wordpress.com/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%82/70-2/
ЛеЗ 0003231 ПЕСНИК О ПЕСНИКУ :одабране странице, прелиминарно штампане у дневним новинама, књижевним часописима, књигама, по избору управника Сазвежђа З
БРЕЗОВА ДРАИНЧЕВА МЕТЛА / Александар Лукић
https://mezija.wordpress.com/%D1%83%D1%84%D1%85%D1%86%D1%87%D1%9B%D1%9F%D1%88/
ЛеЗ 0003232 ДРУГА књижевна награда „Подрум Радовановић“ за животно дело припала је академику Душану Ковачевићу.
– Његово дело већ годинама је најпоузданији драмски скенер наших нарави, обичаја и свих заблуда које смо имали, а овај аутор се може сматрати класиком српске књижевности са заокруженим и незаобилазним опусом. Препоручило га је и то што никад није био елитистички драматичар, већ од своје прве драме „Маратонци трче почасни круг“ истински народни трибун, који је своју публику волео, никад јој не повлађујући, и критиковао, никад је не оптужујћи – саопштио је жири у саставу Александар Гаталица, председник, Жарко Требјешанин и Милан Р. Симић. https://mezija.wordpress.com/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%82/

ЛеЗ 0003232 Концентрични кругови ЗАВЕТИНА. – Они се шире у бескрај. Прелазећи до јуче незамисливе међе. – Ваистину!
https://m950.wordpress.com/2008/12/08/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
ЛеЗ 0003233 Још ме боли прогон фамилије. – Карактеристика – У кући смо славили Светог Николу и тај дан нисам ишао у школу. И имао сам проблема. Изводили су ме на таблу као унука зеленаша „против којих смо се ми борили“. И одједном цело ме је одељење доживљавало као да сам непријатељ. Касније нисам смео да учествујем на слетовима. Када сам служио војску, у Лукавици код Сарајева, стицајем околности прочитао сам своју карактеристику. То је срамотно шта је тамо писало. Осећао сам се као поливен прљавом водом. Било ми је јако жао мојих родитеља, који су били дивни. Али тек тада сам схватио какве су они муке прошли.
https://m950.wordpress.com/2009/04/06/jos-me-boli-progon-familije/
ЛеЗ 0003234 Крвави трагови / Милош Гарић. – Колико ће воде још протећи Савом док се Срби не дозову памети и увиде да су више од пола века радили директно у корист своје штете? Да ли је могуће да велики број Срба још не жели да прихвати чињеницу да је комунистички режим од овог народа направио моралну наказу, националног дегенерика, економског богаља и интелектуалну креатуру? У земљи Србији све је могуће, па и то да многи још сетно уздишу за Титовом СФРЈ, величајући лик и дело човека који је, осим што је био бескрупулозни убица, преварант и србомрзац, у слободно време користио титулу доживотног председника и „највећег сина наших народа и народности“. / Узауд су сви покушаји да Србија стане на ноге, То не може да се деси у земљи у којој читава политичка елита још баштини врециности које јој је у аманет оставио Централни комитет КПЈ. Лажи, кради, отимај, за Бога не питај.
https://m950.wordpress.com/2009/04/26/krvavi-tragovi-milos-garic/
ЛеЗ 0003235 Случај Бобана Милетића. – …. „Ја сам Бобан Милетић Бапси , једини осудјени писац у СРЈ. 9-ог јуна 2ооо.год. у Окружном суду у Зајечару осудјен сам на пет месеци затвора због књиге „Србијо , мајко , плачи „ . Пре тога 1999. године био сам 20 дана у притвору . Судија који ме је осудио Верољуб Цветковић , од 2005. год. суди у Врховном суду Србије . Лустрација –ха –ха – ха!!! Лустрација по ДОС-манлијама : Казните жртве – наградите џелате ! Врховни суд Србије 28-ог децембра 2000.год. укинуо је пресуду од 9-ог јуна 2000-те и вратио на поновљено судјење Окружном суду у Зајечару , до кога никада није дошло , јер ми је амнестију тотално противправно потписао Коштуница др. Војислав , тадашњи председник СРЈ .
https://m950.wordpress.com/2009/04/29/slucaj-bobana-miletica/
ЛеЗ 0003236 Из округа прашине и паучине. – 2 …живи а мртви, ето шта притиска Другу Србију, као сметови снега. Јер такви се хране, као и вампири, свежом крвљу. На насиљу је од Каина до Ирода, од Наполеона до Хитлера и Стаљина, саграђена кула уметности илузионизма, – пут који води у ћорсокак. Оруђе немоћних, пут немоћи, ето шта је Србију, скренуло са њеног древног, сељачког друма. Крв. (…) – стр.156 / … Друга Србија говори вапајима из округа прашине и паучине, док њени најгрлатији песници, помодни арлекини, трче за четвртим. Право име тога четвртог је – Непостојећи. Никада нисам написао да ми имамо великих песника. – стр.157
https://m950.wordpress.com/2009/05/01/iz-okruga-prasine-i-paucine/
ЛеЗ 0003237 Стогодишњица песме „Santa Maria della Salute” Лазе Костића. – Песма која је у наслову и рефрену понела назив најлепше венецијанске барокне цркве Госпе од Спаса објављена је у збирци Костићеве поезије коју је Матица српска објавила половином јула 1909. године, поводом педесетогодишњице његовог књижевног рада. Костић је ову књигу припремао стрпљиво и пажљиво (у то време његова одана супруга Јулијана неизлечиво болује), али је, до последњег часа, задржавао њено штампање, неодлучан да ли да у њој буде објављена и песма која је управо настајала а коју је, изгледа, годинама ненаписану носио у себи као поетски ехо своје снажне платонске љубави према лепој, младој, образованој и умној, прерано умрлој Ленки Дунђерски. Сазревајући из делова записаних снова, коначно је испевана у Сомбору, између 22. маја и 3. јуна 1909. године.
https://m950.wordpress.com/2009/06/03/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5-%E2%80%9Esanta-maria-della-salute%E2%80%9D-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82/
ЛеЗ 0003238 Дража почива у ружичњаку. –
https://m950.wordpress.com/2009/09/03/draza-pociva-u-ruzicnjaku/
ЛеЗ 0003239 Кључни сведок. – – Ипак, желимо да дођемо до лица која су учествовала у погубљењу. Очекивао сам више резултата јавног позива који је својевремено упућен – да ће се одазвати људи који су директни сведоци или учесници погубљења или одлагања посмртних остатака, али нажалост то се није десило. Претпостављам да има још живих чланова стрељачког вода. Много би нам помогло да нам се неко јави – каже Радовановић. / Што се тиче времена евентуалне ексхумације, тужилац Радовановић истиче да је незахвално давати процене, али да ће се потрудити да она буде обављена што пре, у што повољнијим метеоролошким условима. Ако се пронађу посмртни остаци, скелети, за непобитно утврђивање директног сродства потребни су подударајући узорци ДНК најмање два директна члана породице
https://m950.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=31&action=edit
ЛеЗ 0003240 Веровали или не… – – Да су мени рекли да га стрељам, ја бих га стрељао, као што бих стрељао и самог себе кад бих издао своју земљу. И да имам сазнања о егзекуци ји и месту са хране, ни за које паре овог света то не бих открио, да се касни је клањају човеку који је у гроб ставио српски народ. Не знам никога ко би могао да има такве податке – сви су веро ватно одав но помрли. Прекјуче сам напунио 90 година и остао сам усамљен – за кључује Капичић и додаје да ће тужити „Политику” по новом Закону о информиса¬њу ако се макар једна објављена реч не поклопи са његовом изјавом.
https://m950.wordpress.com/2009/09/09/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5/
ЛеЗ 0003241 Права књига је и роба. – …. Критичари комерцијализације, неки књижевници и зачудо издавачи-писци, оспоравају чињеницу да је књига и роба која има своју цену на тржишту. Њима смета што је профит део производа који се именује као књига. Ово утопијско-револуционарно мишљење суочава се са непремостивим тешкоћама. Најпре, на коју књигу они мисли? На књижевну? А шта ћемо са другим врстама књига? / Свака књига је културно добро и задовољава нечије културне потребе. Њен пут до читаоца је и у социјализму и у капитализму посредован тржиштем, новцем и профитом. Издавач улаже у производ звани књига и очекује зараду. Дакле, поред културног добра књига је и роба која се на тржишту продаје или не продаје.
http://kompleksspasovo.blogspot.rs/2015/10/blog-post_5.html
ЛеЗ 0003242 Револуција која је појела своју славу и своје вође. – Тешко је предвидети шта ће о 5. октобру јавност мислити за 10 или 15 година и да ли ће га звати револуцијом, превратом или државним ударом. Можда ће то боље знати будући историчари, рођени после 2000, уместо данашњих аналитичара који су сведоци тог догађаја. Ако 5. октобар буду назвали револуцијом, моћи ће да додају да је она појела своју славу и своје вође
http://avatarplusultra.blogspot.rs/2015/10/blog-post.html
ЛеЗ 0003243 Совјетски научници против илумината
Независни аналитичар Сергеј Албертович Салљ, доктор физичко-математичких наука, доцент, секретар Санкт Петербурбушког дијела „Руског друштва физичара“и помоћник предсједника „Руског друштва физичара“ подијелио је јединствене информације о достигнуćима совјетске науке и свјетског монопола над знањем.

Зашто се наука у СССР активно развијала само 15 година? Зашто хладну нуклеарну фузију, проналазак физичара Ивана Филимоненка, нијесу могли користити Корољев, Курчатов и Глушков? Шта стоји иза мистерионих смрти ових великих научника? Зашто је програм хладне нуклеарне фузије у Совјетском Савезу проглашен псеудонаучним? Зашто су широм свијета, укључујући и Сједињене Америчке Државе убијени изванредни научници? Шта се десило са главним пројектантом петербушке компаније која се бавила производњом мотора на основу хладне нуклеарне фузије? Чиме се заправо бави „Комисија сузбијање псеудонауке“? Зашто Јапанци нијесу у могућности да спроведу у својој индустрији алтернативну технологију? Какву је истину открио бивши министар економије Јапана – Хеизō Такенака? Шта се крије иза трагедије Фукусхима? Да ли постоји гео-физичко оружје?

http://sazvezdjez.blogspot.rs/2015/10/sovjetski-naucnici-protiv-iluminata.html

ЛеЗ 0003244 О ТАЈНИМ АРХИВАМА МАСОНСКИХ ЛОЖА – Платонов Олег Анатолjевич (српски титл). – Објављено је 17.08.2013.
У току и пре Другог светског рата, Адолф Хитлер је, са циљем манипулисања свешћу маса, у окупираним државама Европе организовао прикупљање и проучавање масонских тајних докумената. На самом крају рата, у једном замку у Пољској, совјетска армија је пронашла те архиве и пребацила их у Москву. Олег Платонов је 90-тих година 20. века имао прилику да у дужем временском периоду проучава тај тајни архив КГБ-а, да би у одређеном моменту по наредби масона Козирјева та документација била враћена на Запад. У овом интервјуу Олег Платонов говори управо о садржини тих архива и пружа нам увид у истинску историју протекла два века
http://zonaprelivanja.blogspot.rs/2015/10/j.html
ЛеЗ 0003245 Пропаст нефункционалног друштва….Становништво се смањује, а бизнис радикално успорава… – Пропаст нефункционалног друштва може се видети из историјских примера. Османска империја је имала три фискалне фазе: прва, опорезивање дохотка (десетина, трећина) у периоду ширења царства; друга, опорезивање имовине и грађевина (прозора, оџака…) када је доходак пресушио и ширење стало, да би на крају, у трећој фази, прешла на опорезивање социјалних догађаја (венчања, крштења…) када је систем потпуно исцрпео развојни потенцијал и раст
http://homoljskimotivi.blogspot.rs/2015/10/blog-post_6.html
ЛеЗ 0003246 Извод – или о тржишним шпекулацијама са земљиштем … – Укрупњавање земљишта у власништву малог броја људи који до земље долазе јако јефтино има за циљ тржишну шпекулацију са земљиштем. Услови за то већ су створени; како пише Бранислав Гулан, члан Одбора за село Српске академије наука и уметности и дугогодишњи сарадник Покрета за слободу:
Највећи српски велепоседници заједно имају више земље него што су површине појединих држава или градова. Само четворица највећих српских газда поседују више од 100.000 хектара земљишта, а појединачно су јачи и од највећих европских земљопоседника. У самом врху налазе се власник ,,Ирва групе’’ Дорђије Ницовић са близу 30.000 хектара, власник ,,Делте’’ Мирослав Мишковић са 25.000, власник ,,МК Комерца’’ Миодраг Костић који поседује у Србији 24.000 хектара, а власник Индустрије меса ,,Матијевић’’ Петар Матијевић 16.000 хектара. Далеко иза њих је рецимо, ,,Викторија група’’ чији су власници Милија Бабовић, Зоран Митровић и Станко Поповић, са око шест хиљада хектара. Међутим, треба напоменути да сва та земља није у њиховом власништву, већ је добар део узет у закуп од државе. Јер, када су куповали комбинате у њима је био и део државне земље која је остала код њих да је обрађују (израбљују). Било како било њихови ранчеви су већи од државе Лихтенштајн
http://carskirez.blogspot.rs/2015/10/izvod-ili-o-trzisnim-spekulacijama-sa.html
ЛеЗ 0003247 Интервју: Џејмс Џатрас, амерички лобиста за српске интересе. – Владика Артемије је симбол отпора Србије према незаконитој и неправедној политици западних сила, које предводе САД, да се Косово одузме Србији. Мислим да овај очигледни напор да се он уништи може само да има катастрофалне последице по Србе са Косова и по Србију као целину.
Али, постоји могућност да је епископ Артемије можда био умешан у наводну проневеру у Епархији рашко-призренској?
https://m950.wordpress.com/2010/02/19/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%98%D1%83-%D1%9F%D0%B5%D1%98%D0%BC%D1%81-%D1%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81/
ЛеЗ 0003248 Izjave 2010 – Hipohondar, to je kad je neko nadmen kao hipohondirena tikva –
slučajna prolaznica u anketi televizije Fox
Mislim, prvo bi morala da naučiš da pišeš, brate, svih šest padeža –
Jelena Karleuša
Bila sam iznenađena da u Luvru nemamo nijednu našu ikonu – Slavica
Đukić Dejanović
To da li sam ja lično učestvovao u pregovorima… to ne znam! – Miloš Aligrudić
Ta su pitanja za mene nedovodljiva u pitanje – Boris Tadić
On je rođen u Zemunu, a pre toga je živeo u Nemačkoj – voditeljka Studija B
Često u znak zahvalnosti poljubim sebe i kažem samoj sebi, bravo
matori! – Verica Rakočević
Odlukom suda, ubijeni je osuđen na 10 godina – voditelj TV Košava
https://m950.wordpress.com/2011/01/02/izjave-2010/
ЛеЗ 0003249 Тематски први двоброј БРАНИЧЕВА за 2011. – Покренут је са мртве тачке дуго одлагани разговор о вредновању и превредновању, изнете су на овај или онај начин неке ствари о којима најшира читалачка публика у Србији једва да ишта зна….. Само због разговора са стогодишњим професором Младеновићем овај број Браничева је требало штампати у 30. ооо примерака, да се зна! Али високи тиражи у овој сиромашној и тужној земљи на Балкану резервисани су за тзв. листове, часописе, и писце блиске власти и центрима моћи.Част реалне, стваралачке и непоштедне књижевне критике у овом броју бране – како би то рекао један од сарадника у овом броју песник Мандић – чланови тзв. белог књижевног тима: покојни Лазаревић, Бошко Томашевић, Душко Стојковић, Мирољуб Милановић иМирослав Лукић (познатији као Белатукадруз).
https://m950.wordpress.com/2011/03/02/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-2011/
ЛеЗ 0003250 ДОБРИЦА ЋОСИЋ / Светлана Велмар-Јанковић . – Ра¬ни¬је смо на¬го¬ве¬сти¬ли: ме¬ха¬ни¬зам уну¬тра¬шњег мо¬но¬ло¬га у Ко¬ре¬ни¬ма по¬ка¬зу¬је да аутор овог ро¬ма¬на до¬бро по¬зна¬је тех-ни¬ку мо¬но¬ло¬га у мо¬дер¬ном пси¬хо¬ло¬шком ро¬ма¬ну на¬шег вре¬ме¬на. Не¬ки су кри¬ти¬ча¬ри на¬шли у Ћо¬си¬ће¬вим ро¬ма¬ни¬ма из¬ве¬сне ути¬ца¬је стра¬них ро¬ман¬си¬је¬ра: у књи¬зи Да¬ле¬ко је сун¬це ути¬ца¬је Шо¬ло¬хо¬ва; у Де¬о¬ба¬ма ути¬ца¬је Џој¬са, а на¬ро¬чи¬то Фок¬не¬ра. / За¬ни¬мљи¬во је да, ка¬да се го¬во¬ри¬ло о Ко¬ре¬ни¬ма, ни¬је ни¬ка¬ко би¬ла спо¬ме¬ну¬та из¬ве¬сна срод¬ност ро¬ман¬си¬јер¬ске ин¬спи¬ра¬ци¬је До¬бри-це Ћо¬си¬ћа са ро¬ман¬си¬јер¬ском ин¬спи¬ра¬ци¬јом фран¬цу¬ског пи¬сца Жа¬на Жи¬о¬ноа. О не¬ким ути¬ца¬ји-ма Жи¬о¬ноа, ни не¬по¬сред¬ним, ни по¬сред¬ним, ми¬сли¬мо да не мо¬же да бу¬де ре¬чи, али уто¬ли¬ко је ова срод¬ност ин¬те¬ре¬сант¬ни¬ја. Жи¬о¬но је, као и Ћо¬сић, пи¬сац са ис¬тан¬ча¬ном пси¬хо¬ло¬шком оп-сер¬ва¬ци¬јом; и он из¬ван¬ред¬но по¬зна¬је пси¬хо¬ло¬ги¬ју сво¬јих се¬ља¬ка и ам¬би¬јент фран¬цу¬ског се¬ла. У том ам¬би¬јен¬ту и у тој пси¬хо¬ло¬ги¬ји ни¬шта га не из¬не¬на¬ђу¬је; ни¬шта не чу¬ди; ни¬шта не пла¬ши. Као и Ћо¬си¬ћев, је¬зик Жа¬на Жи¬о¬ноа је нео¬бич¬но ме¬та¬фо¬ри¬чан: а те су ме¬та¬фо¬ре са¬свим из¬у¬зет¬не …
(1963) (Све¬тла¬на Вел¬мар-Јан¬ко¬вић, Са¬вре¬ме¬ни¬ци, Про¬све¬та, Бе¬о¬град 1967, 127–146)
Штампано у најновијем двоброју часописа БРАНИЧЕВО 3-4/2011, у темату посвећеном Књижевној критици и проветравању критичарских ложа
https://m950.wordpress.com/2011/07/03/120/

ЛеЗ 0009456